سایت علمی دوچرخه حرفه ایی روزی خواهد رسید که دیگر باید از انرژی های پاک فقط استفاده کرد برای این کار باید در زندگی خودمان باز نگری داشته باشیم از این رو این وبسایت راه های بهتر به صرفه تر. شادابانه تر. و تر های دیگر رو برای شما به معرض عموم و به دیدگان شما تقدیم می کند ارتباط مستقیم:09165775549 http://www.makibike.ir 2019-05-21T06:19:28+01:00 text/html 2019-01-04T15:01:14+01:00 www.makibike.ir sajjad m Gaze upsets Schurter to take first MTB World Cup of 2018 http://www.makibike.ir/post/538 <header class="post-header" style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><h1 class="post-title" itemprop="name" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px 0px 10px; font-family: Merriweather, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; line-height: 1.333; padding-left: 0px; padding-right: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">Gaze upsets Schurter to take first MTB World Cup of 2018</h1><p class="post-synopsis" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 11px; font-weight: bold; padding-left: 0px; padding-right: 0px;">New Zealand rider beats the unbeatable</p></header><div class="racehub " style="box-sizing: border-box; position: relative; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><ul class="racehub__nav" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 22px; padding: 0px; list-style-position: inside; border-top: 0px; height: 80px;"><br><li class="tab " style="box-sizing: border-box; padding: 0px 10px; list-style: none; display: inline-block; border-top: 0px;"></li></ul></div><div id="gallery-wrapper" class="gallery gallery-ready" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 22px; overflow: hidden; position: relative; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div class="gallery-inner-wrap" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(34, 34, 34); height: 486.375px; max-width: 1000px; margin: 0px auto; position: relative;"><div class="js-image-touch-area" style="box-sizing: border-box;"><div class="gallery-images-wrapper clearfix" style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(71, 71, 71); border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px; position: relative; overflow: hidden;"><figure class="gallery-item gallery-item-0 current" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; overflow: hidden; position: relative;"><div class="gallery-image-container image-loaded" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/03/10/2/180310_07121_emxc_670.jpg" style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 354.375px; height: 0px; max-height: 355px; overflow: hidden; position: relative; text-align: center; width: 630px;"><img src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/03/10/2/180310_07121_emxc_670.jpg" class="gallery-image" alt="Sam Gaze (Specialized Racing) wins the sprint for the win" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; background-repeat: no-repeat; background-size: 100% 100%; max-height: 100%; min-height: 100%; position: absolute; top: 0px; left: 0px; right: 0px; margin: 0px auto;"></div><div class="beneath-image" style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(71, 71, 71); border-style: solid; border-width: 1px 0px 0px; clear: both; overflow: hidden;"><div class="thumb-count-box" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255); float: left; padding: 15px 15px 0px; text-align: center;"><span class="icon-photo-camera" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 0px; line-height: 0; font-family: a; text-shadow: none; color: transparent; vertical-align: middle; margin: 0px 0px 5px;"></span><span class="current-thumb-count" style="box-sizing: border-box; display: block;"><span class="count-active" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">1</span>&nbsp;/ 15</span></div><figcaption class="gallery-image-caption" style="box-sizing: border-box; padding: 10px; border-color: rgb(71, 71, 71); border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 1px; color: rgb(255, 255, 255); height: 65px; line-height: 18px; min-height: 65px; overflow: hidden;"><span class="push-span" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; height: 45px; vertical-align: middle;"></span><div class="caption-text" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: middle;">Sam Gaze (Specialized Racing) wins the sprint for the win&nbsp;<div class="gallery-credit" style="box-sizing: border-box; font-style: italic; display: inline;">(Rob Jones)</div></div></figcaption></div></figure></div><a class="gallery-image-nav next js-gallery-image-next" style="box-sizing: border-box; background: url(&quot;../img/png/gallery-right.png?1539600004&quot;) 100% 50% no-repeat transparent; color: rgb(0, 86, 136); bottom: 0px; cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 354.375px; position: absolute; top: 0px; width: 315px; z-index: 10; opacity: 0; right: 0px;"></a></div><div class="gallery-thumbnails-wrapper js-thumbnail-touch-area thumbnails-ready" style="box-sizing: border-box; max-height: 65px; overflow: hidden; position: relative; white-space: nowrap; width: 630px;"><a class="gallery-thumbnails-nav previous js-gallery-thumbnails-previous disabled" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(255, 255, 255); cursor: default; display: block; height: 65px; line-height: 65px; position: absolute; text-align: center; top: 0px; width: 25px; z-index: 99; transition: background 0.3s ease 0s; left: 0px;"><span class="icon-arrow-left icon-w" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 0px; line-height: 0; font-family: a; text-shadow: none; color: transparent; vertical-align: middle;"></span></a><div class="gallery-thumbnails" style="box-sizing: border-box; left: 25px; right: 25px; position: relative; overflow: scroll hidden; transform: translate3d(0px, 0px, 0px); min-width: 10000px; transition: margin-left 0.2s ease-in-out 0s;"><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-0 thumbnail-loaded is-selected" attr-image-id="579928" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="0" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><span class="gallery-item-border" style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(255, 139, 0); border-style: solid; border-width: 3px; bottom: 0px; display: block; left: 0px; position: absolute; right: 0px; top: 0px;"></span><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/03/10/2/180310_07121_emxc-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Sam Gaze (Specialized Racing) wins the sprint for the win" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/03/10/2/180310_07121_emxc_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/03/10/2/180310_07121_emxc-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-1 thumbnail-loaded" attr-image-id="580300" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="1" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_36092_emxc-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Start of Elite Mens race" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_36092_emxc_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_36092_emxc-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-2 thumbnail-loaded" attr-image-id="580298" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="2" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_26848_emxc-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="A spectacular setting for the race" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_26848_emxc_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_26848_emxc-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-3 thumbnail-loaded" attr-image-id="580297" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="3" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_26054_emxc-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Sam Gaze (Specialized Racing) and Nino Schurter (Scott-SRAM MTB Racing) battling" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_26054_emxc_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_26054_emxc-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-4 thumbnail-loaded " attr-image-id="580294" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="4" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_17325_emxc-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Sam Gaze (Specialized Racing) leading Nino Schurter (Scott-SRAM MTB Racing)" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_17325_emxc_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_17325_emxc-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-5 thumbnail-loaded" attr-image-id="580293" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="5" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_16392_emxc-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Sam Gaze (Specialized Racing) leading Nino Schurter (Scott-SRAM MTB Racing)" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_16392_emxc_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_16392_emxc-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-6 thumbnail-loaded" attr-image-id="580290" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="6" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_16201_emxc-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="The Stellenbosch course was very dry and dusty" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_16201_emxc_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_16201_emxc-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-7" attr-image-id="580288" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="7" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Anton Cooper (Trek Factory Racing XC)" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_16117_emxc_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_16117_emxc-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-8" attr-image-id="580286" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="8" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="World Cup leader Sam Gaze (Specialized Racing)" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_08462_emxc_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_08462_emxc-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-9" attr-image-id="580283" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="9" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Winner Sam Gaze (Specialized Racing) suffering from severe cramps post race" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_07169_emxc_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_07169_emxc-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-10" attr-image-id="580281" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="10" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="USAs Howard Grotts (Specialized Racing) was the top placed N American" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_06918_emxc_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_06918_emxc-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-11" attr-image-id="580278" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="11" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Nino Schurter (Scott-SRAM MTB Racing) entertains" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_06814a_emxc_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_06814a_emxc-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-12" attr-image-id="580272" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="12" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="The event attracted large crowds" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_02230_emxc_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/03/11/2/m180310_02230_emxc-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-13" attr-image-id="579927" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="13" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Sam Gaze (Specialized Racing) leading Nino Schurter (Scott-SRAM MTB Racing)" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/03/10/2/180310_06638_emxc_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/03/10/2/180310_06638_emxc-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-14" attr-image-id="579929" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="14" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Men's podium: Mathieu van der Poel, Nino Schurter, Sam Gaze, Maxime Marotte, Titouan Carod" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/03/10/2/180310_08402_emxc_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/03/10/2/180310_08402_emxc-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure></div><a class="gallery-thumbnails-nav next js-gallery-thumbnails-next " style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(255, 255, 255); cursor: pointer; display: block; height: 65px; line-height: 65px; position: absolute; text-align: center; top: 0px; width: 25px; z-index: 99; transition: background 0.3s ease 0s; right: 0px;"><span class="icon-arrow-right icon-w" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 0px; line-height: 0; font-family: a; text-shadow: none; color: transparent; vertical-align: middle;"></span></a></div></div></div><div class="post-page" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; float: left; width: 630px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div class="post-content clearfix" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 22px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; overflow: hidden;"><p class="firstpara" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px; font-weight: bold;">The unbeatable&nbsp;<a href="http://www.cyclingnews.com/riders/nino-schurter-1/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(109, 56, 159); text-decoration-line: none; border-color: rgb(109, 56, 159); border-style: dotted; border-width: 0px 0px 0.1rem;">Nino Schurter</a>&nbsp;(Scott-SRAM) has finally been beaten in Mountain Bike World Cup racing after sweeping the 2017 series, with New Zealand's Sam Gaze (Specialized) outsprinting in him in Stellenbosch, South Africa, for the opening round of 2018.</p><div id="dfp_advert_18" class="dfp-plugin-advert dfp-mpu dfp-right dfp-in-article" data-dfp-format="" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px; clear: right; float: right; margin-left: 20px; background-color: rgb(238, 238, 238); border-color: rgb(222, 222, 222); border-style: solid; border-width: 1px; padding: 5px; min-height: 250px;"></div><p class="secondpara" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">The Stellenbosch course was very dry and dusty; as might be expected from the ongoing water shortages the region is facing. This, coupled with the short, steep climbs and technical sections of the course, meant it was difficult to avoid mistakes, which could easily cost seconds.</p><p class="thirdpara" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">Schurter came into the 2018 season with a perfect record for 2017 - world champion plus six out of six wins in the World Cup. However, he admitted pre-race that there were two riders he was concerned about - reigning Under-23 world champion Gaze and cyclo-cross star Mathieu van der Poel (Corendon-Circus), who had switched full time to mountain bike this season.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">Gaze and Schurter went to the front on the opening lap of the men's race, followed by&nbsp;<a href="http://www.cyclingnews.com/riders/maxime-marotte/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(109, 56, 159); text-decoration-line: none; border-color: rgb(109, 56, 159); border-style: dotted; border-width: 0px 0px 0.1rem;">Maxime Marotte</a>&nbsp;(Cannondale Factory), Anton Cooper (Trek Factory) and Henrique Avancini (Cannondale Factory). van der Poel had a poor start position - on the eighth row - but had an incredible first lap, rocketing up to fifth by the end of the lap.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">Schurter and Gaze were pushing the pace to keep clear of van der Poel and dropped the rest, with Marotte holding on to third, where he was joined by van der Poel. However, the Dutch rider had gone as high as he would go and would fade slightly in the final laps to finish fourth.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">Meanwhile, Marotte kept yo-yoing behind the two leaders; just getting up to the front in time for one of them to surge, dropping the French champion again.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">Gaze and Schurter were evenly matched through the race, with each responding to the others attacks on the short, steep climbs. Gaze took the front for the final two kilometres and attacked over a bridge in the last 200 metres, leading as they swept around the final corner onto the grass straightaway. He clearly had the lead, with Schurter on his wheel but unable to come around, and then Schurter pulled his left foot out of his pedal, ensuring the win for Gaze, his first ever Elite World Cup victory. Remarkably, Marotte had closed to within 10 metres of the two leaders for the final sprint and came across the line only two seconds back.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">"It's a dream come true," said Gaze. "I grew up watching the sport, idolizing these guys. At London [2012 Olympics] I was watching Nino and Jaroslav [Kulhavy], so I had a dream that I could do it. It's a beautiful moment when you finally do it. I started to cramp with a lap and a half to go, and I was just showing a poker face and trying to be calm. As it got closer and closer to the finish, I knew I had to be in front to be sure that I had the line for the sprint, and I did it. I worked really hard last winter, I had a lot of personal and physical problems [with migraines] and I finally got them in check. You always hope, but when it becomes reality it's mind blowing."</p><div id="dfp_advert_19" class="dfp-plugin-advert dfp-sharethrough-article" data-dfp-format="" style="box-sizing: border-box;"></div><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">"I'm a little bit disappointed," admitted Schurter, "I was really close. It was a tough race; first I was afraid about van der Poel and had to work quite a bit to make sure he didn't get to the front and at the end I didn't really have the solution for Sam. In the sprint it was unlucky; I was surprised that I was able to keep up with him, but then I unclipped. It was bad luck for me but an amazing performance from Sam today. I knew he is a very powerful rider; he is probably the highest peak [power output] in the whole field, and I didn't have the solution for him today. He's a talented rider and he's going to be a hard one to beat."</p><h4 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.333; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; font-size: 16px;">Full Results</h4><div class="results" style="box-sizing: border-box;"><div class="table-responsive" style="box-sizing: border-box; overflow-x: auto; margin-bottom: 1.25em;"><table style="box-sizing: border-box; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; width: 630px; overflow: hidden;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr class="headers" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><th scope="col" class="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); text-align: left;"><span style="box-sizing: border-box;"><abbr title="Position" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 1px dotted;">#</abbr></span></th><th scope="col" class="rider" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); text-align: left;"><span style="box-sizing: border-box;">Rider Name (Country) Team</span></th><th scope="col" class="result" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); text-align: left;">Result</th></tr><tr class="alt" style="box-sizing: border-box;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">1</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Samuel Gaze (NZl)</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">1:30:14</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">2</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Nino Schurter (Swi)</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">0:00:01</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr class="alt" style="box-sizing: border-box;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">3</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Maxime Marotte (Fra)</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">0:00:02</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">4</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Mathieu Van Der Poel (Ned)</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">0:01:10</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr class="alt" style="box-sizing: border-box;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">5</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Titouan Carod (Fra)</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">0:01:27</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">6</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Anton Cooper (NZl)</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">0:02:02</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr class="alt" style="box-sizing: border-box;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">7</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Florian Vogel (Swi)</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">0:02:14</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">8</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Henrique Avancini (Bra)</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">0:02:22</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr class="alt" style="box-sizing: border-box;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">9</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Mathias Flueckiger (Swi)</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">0:02:23</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">10</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Andri Frischknecht (Swi)</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">0:02:32</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div></div></div></div> text/html 2019-01-04T14:58:37+01:00 www.makibike.ir sajjad m Schurter wins elite men's mountain bike world title http://www.makibike.ir/post/537 <header class="post-header" style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><h1 class="post-title" itemprop="name" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px 0px 10px; font-family: Merriweather, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; line-height: 1.333; padding-left: 0px; padding-right: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">Schurter wins elite men's mountain bike world title</h1><p class="post-synopsis" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 11px; font-weight: bold; padding-left: 0px; padding-right: 0px;">Kerschbaumer second, Van der Poel third</p></header><div class="racehub " style="box-sizing: border-box; position: relative; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><ul class="racehub__nav" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 22px; padding: 0px; list-style-position: inside; border-top: 0px; height: 80px;"><li class="tab is-active" id="raceStagesContainer" style="box-sizing: border-box; padding: 0px 10px; list-style: none; display: inline-block; border-top: 0px;"><br><br></li><br><br></ul></div><div id="gallery-wrapper" class="gallery gallery-ready" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 22px; overflow: hidden; position: relative; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div class="gallery-inner-wrap" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(34, 34, 34); height: 486.375px; max-width: 1000px; margin: 0px auto; position: relative;"><div class="js-image-touch-area" style="box-sizing: border-box;"><div class="gallery-images-wrapper clearfix" style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(71, 71, 71); border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px; position: relative; overflow: hidden;"><figure class="gallery-item gallery-item-0 current" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; overflow: hidden; position: relative;"><div class="gallery-image-container image-loaded" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/09/08/2/emmtbwc18_dsc9509_670.jpg" style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 354.375px; height: 0px; max-height: 355px; overflow: hidden; position: relative; text-align: center; width: 630px;"><img src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/09/08/2/emmtbwc18_dsc9509_670.jpg" class="gallery-image" alt="L to r: Gerhard Kerschbaumer, Nino Schurter, Mathieu van der Poel" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; background-repeat: no-repeat; background-size: 100% 100%; max-height: 100%; min-height: 100%; position: absolute; top: 0px; left: 0px; right: 0px; margin: 0px auto;"></div><div class="beneath-image" style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(71, 71, 71); border-style: solid; border-width: 1px 0px 0px; clear: both; overflow: hidden;"><div class="thumb-count-box" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255); float: left; padding: 15px 15px 0px; text-align: center;"><span class="icon-photo-camera" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 0px; line-height: 0; font-family: a; text-shadow: none; color: transparent; vertical-align: middle; margin: 0px 0px 5px;"></span><span class="current-thumb-count" style="box-sizing: border-box; display: block;"><span class="count-active" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">1</span>&nbsp;/ 20</span></div><figcaption class="gallery-image-caption" style="box-sizing: border-box; padding: 10px; border-color: rgb(71, 71, 71); border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 1px; color: rgb(255, 255, 255); height: 65px; line-height: 18px; min-height: 65px; overflow: hidden;"><span class="push-span" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; height: 45px; vertical-align: middle;"></span><div class="caption-text" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: middle;">L to r: Gerhard Kerschbaumer, Nino Schurter, Mathieu van der Poel&nbsp;<div class="gallery-credit" style="box-sizing: border-box; font-style: italic; display: inline;">(Rob Jones)</div></div></figcaption></div></figure></div><a class="gallery-image-nav next js-gallery-image-next" style="box-sizing: border-box; background: url(&quot;../img/png/gallery-right.png?1539600004&quot;) 100% 50% no-repeat transparent; color: rgb(0, 86, 136); bottom: 0px; cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 354.375px; position: absolute; top: 0px; width: 315px; z-index: 10; opacity: 0; right: 0px;"></a></div><div class="gallery-thumbnails-wrapper js-thumbnail-touch-area thumbnails-ready" style="box-sizing: border-box; max-height: 65px; overflow: hidden; position: relative; white-space: nowrap; width: 630px;"><a class="gallery-thumbnails-nav previous js-gallery-thumbnails-previous disabled" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(255, 255, 255); cursor: default; display: block; height: 65px; line-height: 65px; position: absolute; text-align: center; top: 0px; width: 25px; z-index: 99; transition: background 0.3s ease 0s; left: 0px;"><span class="icon-arrow-left icon-w" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 0px; line-height: 0; font-family: a; text-shadow: none; color: transparent; vertical-align: middle;"></span></a><div class="gallery-thumbnails" style="box-sizing: border-box; left: 25px; right: 25px; position: relative; overflow: scroll hidden; transform: translate3d(0px, 0px, 0px); min-width: 10000px; transition: margin-left 0.2s ease-in-out 0s; margin-left: 0px;"><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-0 is-selected thumbnail-loaded" attr-image-id="615710" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="0" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><span class="gallery-item-border" style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(255, 139, 0); border-style: solid; border-width: 3px; bottom: 0px; display: block; left: 0px; position: absolute; right: 0px; top: 0px;"></span><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/08/2/emmtbwc18_dsc9509-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="L to r: Gerhard Kerschbaumer, Nino Schurter, Mathieu van der Poel" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/09/08/2/emmtbwc18_dsc9509_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/08/2/emmtbwc18_dsc9509-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-1 thumbnail-loaded" attr-image-id="615785" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="1" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_dsc2970-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Mathieu van der Poel (Netherlands)" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_dsc2970_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_dsc2970-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-2 thumbnail-loaded" attr-image-id="615786" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="2" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_dsc2973-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Howard Grotts (USA)" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_dsc2973_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_dsc2973-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-3 thumbnail-loaded" attr-image-id="615788" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="3" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_dsc2993-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Howard Grotts (USA)" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_dsc2993_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_dsc2993-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-4 thumbnail-loaded thumbnail-loaded thumbnail-loaded thumbnail-loaded" attr-image-id="615789" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="4" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_dsc9317-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Nino Schurter (Switzerland) and Gerhard Kerschbaumer (Italy)" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_dsc9317_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_dsc9317-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-5 thumbnail-loaded thumbnail-loaded thumbnail-loaded thumbnail-loaded" attr-image-id="615790" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="5" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_dsc9416-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Nino Schurter about to start his final lap" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_dsc9416_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_dsc9416-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-6 thumbnail-loaded thumbnail-loaded thumbnail-loaded thumbnail-loaded" attr-image-id="615793" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="6" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_ydsc3004-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Congratulations" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_ydsc3004_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_ydsc3004-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-7 thumbnail-loaded thumbnail-loaded thumbnail-loaded" attr-image-id="615795" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="7" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_ydsc3006-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Nino Schurter salutes the crowd" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_ydsc3006_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_ydsc3006-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-8 thumbnail-loaded thumbnail-loaded thumbnail-loaded" attr-image-id="615796" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="8" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_ydsc9491-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Luckily he does not have to try and take that thing on a plane..." data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_ydsc9491_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_ydsc9491-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-9 thumbnail-loaded thumbnail-loaded thumbnail-loaded thumbnail-loaded thumbnail-loaded" attr-image-id="615784" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="9" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_dsc2963-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Gerhard Kerschbaumer (Italy) closing the gap" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_dsc2963_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_dsc2963-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-10 thumbnail-loaded thumbnail-loaded thumbnail-loaded thumbnail-loaded thumbnail-loaded" attr-image-id="615781" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="10" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_bdsc9283-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Nino Schurter (Switzerland) is solo first time through the tech/feedzone" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_bdsc9283_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_bdsc9283-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-11 thumbnail-loaded thumbnail-loaded thumbnail-loaded thumbnail-loaded thumbnail-loaded" attr-image-id="615770" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="11" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_adsc9255-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Anton Cooper (New Zealand) at the front at the start of the elite men's XCO race" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_adsc9255_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_adsc9255-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-12 thumbnail-loaded thumbnail-loaded" attr-image-id="615773" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="12" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_bdsc2930-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Henrique Avancini (Brazil)" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_bdsc2930_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_bdsc2930-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-13 thumbnail-loaded thumbnail-loaded" attr-image-id="615775" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="13" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_bdsc2931-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Lars Forster (Switzerland) and Titouan Carod (France)" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_bdsc2931_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_bdsc2931-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-14 thumbnail-loaded thumbnail-loaded thumbnail-loaded" attr-image-id="615778" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="14" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_bdsc2936-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Mathieu van der Poel (Netherlands) had not such a great start" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_bdsc2936_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_bdsc2936-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-15 thumbnail-loaded thumbnail-loaded thumbnail-loaded" attr-image-id="615779" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="15" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_bdsc2938-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Sergio Mantecon Gutierrez (Spain) and David Valero Serrano (Spain)" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_bdsc2938_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_bdsc2938-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-16 thumbnail-loaded thumbnail-loaded thumbnail-loaded" attr-image-id="615797" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="16" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_zdsc9533-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Schurter in a media crush" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_zdsc9533_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/09/1/emmtbwc18_zdsc9533-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-17 thumbnail-loaded" attr-image-id="615711" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="17" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/08/2/emmtbwc18_dsc9460-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Nino Schurter winning his 7th elite men's world title on home soil" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/09/08/2/emmtbwc18_dsc9460_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/08/2/emmtbwc18_dsc9460-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-18 thumbnail-loaded" attr-image-id="615714" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="18" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/08/2/emmtbwc18_dsc9427-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="All of Switzerland came out to watch Nino Schurter" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/09/08/2/emmtbwc18_dsc9427_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/08/2/emmtbwc18_dsc9427-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-19 thumbnail-loaded" attr-image-id="615717" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="19" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/08/2/emmtbwc18_dsc9319-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Nino Schurter (Switzerland) and Gerhard Kerschbaumer (Italy)" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/09/08/2/emmtbwc18_dsc9319_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/09/08/2/emmtbwc18_dsc9319-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure></div><a class="gallery-thumbnails-nav next js-gallery-thumbnails-next " style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(255, 255, 255); cursor: pointer; display: block; height: 65px; line-height: 65px; position: absolute; text-align: center; top: 0px; width: 25px; z-index: 99; transition: background 0.3s ease 0s; right: 0px;"><span class="icon-arrow-right icon-w" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 0px; line-height: 0; font-family: a; text-shadow: none; color: transparent; vertical-align: middle;"></span></a></div></div></div><div class="post-page" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; float: left; width: 630px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div class="post-content clearfix" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 22px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; overflow: hidden;"><p class="firstpara" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px; font-weight: bold;">The final day of XCO competition in Lenzerheide, Switzerland, at the 2018 UCI Mountain Bike World Championships presented by Mercedes Benz, saw Swiss hero Nino Schurter delight the home crowd with a victory in the elite men. The Swiss finished the XCO portion of the world championships with four wins in seven races.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;"></p><p class="secondpara" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">Schurter came into the elite men's race with six world titles already, but this was a chance to win before a home crowd, and he did not disappoint. The Swiss rider, who lives only 20 minutes away from Lenzerheide, attacked on the opening lap, and only Gerhard Kerschbaumer of Italy was able to go with him.</p><p class="thirdpara" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">The pair rode together at the front for the entire race, until Schurter attacked with a lap and half to go. At the start of the final lap, his lead was a slim six seconds, but Schurter continued to push the pace and Kerschbaumer could not respond, finishing 11 seconds back as Schurter rolled across the finish line to the cheers of thousands of Swiss fans. Mathieu van der Poel of the Netherlands came back from a slow start to move into third on the fourth lap, and held it to the finish line for the final podium spot.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">"This is definitely a special win, and I would say the best one," said Schurter. "Getting to race here with so many people out there cheering for me was incredible. It was so loud out on the course. I didn't have the freshest legs today after the Team Relay [won by Switzerland], so I was suffering quite a bit. I tried to wait, and my plan was to attack in the last lap, but I saw in the second last one that he started to struggle in the technical sections, so I just pushed as hard as I could, and the people were cheering me to the finish line."</p><h4 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.333; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; font-size: 16px;">Full Results</h4><div id="dfp_advert_21" class="dfp-plugin-advert dfp-sharethrough-article" data-dfp-format="" style="box-sizing: border-box;"></div><div class="results" style="box-sizing: border-box;"><div class="table-responsive" style="box-sizing: border-box; overflow-x: auto; margin-bottom: 1.25em;"><table style="box-sizing: border-box; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; width: 630px; overflow: hidden;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr class="headers" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><th scope="col" class="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); text-align: left;"><span style="box-sizing: border-box;"><abbr title="Position" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 1px dotted;">#</abbr></span></th><th scope="col" class="rider" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); text-align: left;"><span style="box-sizing: border-box;">Rider Name (Country) Team</span></th><th scope="col" class="result" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); text-align: left;">Result</th></tr><tr class="alt" style="box-sizing: border-box;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">1</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Nino Schurter (Switzerland)</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">1:29:21</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">2</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Gerhard Kerschbaumer (Italy)</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">0:00:11</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr class="alt" style="box-sizing: border-box;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">3</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Mathieu Van Der Poel (Netherlands)</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">0:01:14</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">4</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Henrique Avancini (Brazil)</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">0:01:53</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr class="alt" style="box-sizing: border-box;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">5</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Florian Vogel (Switzerland)</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">0:01:54</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">6</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Mathias Flueckiger (Switzerland)</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">0:02:00</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr class="alt" style="box-sizing: border-box;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">7</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Titouan Carod (France)</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">0:02:16</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">8</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Jordan Sarrou (France)</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">0:02:38</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr class="alt" style="box-sizing: border-box;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">9</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Daniele Braidot (Italy)</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">0:02:45</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">10</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Thomas Litscher (Switzerland)</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">0:03:04</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr class="alt" style="box-sizing: border-box;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;"><br></td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);"></td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);"></td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);"></td></tr></tbody></table></div></div></div></div> text/html 2017-02-01T16:59:36+01:00 www.makibike.ir sajjad m کفش دوچرخه سواری شیمانو 2کاره کوهستان و کورسی www.makibike.ir http://www.makibike.ir/post/473 <div><br></div><div><br></div> کفش های دوچرخه سواری 2کاره کوهستان و کورسی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Shimano RP2 SPD-SL Ladies Road &nbsp; &nbsp;<div><br></div><div><font size="3">این کفشها با کیفیت خوب و داشتن روزنه بزرگ در زیر کفش که باعث جریان هوا به داخل کفش میشود و دارا بودن &nbsp;جای پیچ پل های کوهستان و کورسی&nbsp;</font></div><div><font size="3">بهترین انتخاب برای دوچرخه سواران می باشد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiagole.persiangig.com/کفش دوچرخه سواری/کفش دوچرخه شیمانو/Shimano-RP2-SPD-SL-Road-Shoes-Road-Shoes-Black-2016-www.makibike.ir.jpg" alt="کفش دوچرخه شیمانو"></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiagole.persiangig.com/کفش دوچرخه سواری/کفش دوچرخه شیمانو/Shimano%20RP2%20SPD-SL%20Ladies%20Road%20shoes-www.makibike.ir%20%282%29.jpg" alt="کفش دوچرخه سواری شیمانو"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiagole.persiangig.com/کفش دوچرخه سواری/کفش دوچرخه شیمانو/Shimano%20RP2%20SPD-SL%20Ladies%20Road%20shoes-www.makibike.ir.jpg" alt="کفش دوچرخه شیمانو"></div> text/html 2016-04-13T17:09:24+01:00 www.makibike.ir sajjad m تولید گوشواره دوچرخه با الیاژهای مختلف و مقاوم و در طرح های بی نظیر و مختلف http://www.makibike.ir/post/335 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3">تولید ملی برای مردم ایران&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">با کیفیت 100% حتی مقاوم تر از نمونه کارخانه با الیاژ تیتانیوم استیل و فولاد</font></div><div><br></div><div><br></div><div>تولید گوشواره دوچرخه با الیاژهای مختلف و مقاوم و در طرح های بی نظیر و مختلف</div><div><br></div><div>جهت سفارش با شماره 09165775549</div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiagole.persiangig.com/گوشواره دوچرخه/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B21www.makibike.ir.jpg" alt="گوشواره دوچرخه تولید گروه makibike.ir"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiagole.persiangig.com/گوشواره دوچرخه/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2www.makibike.ir.jpg" alt="گوشواره دوچرخه تولید گروه makibike.ir"></div> text/html 2016-03-16T12:16:56+01:00 www.makibike.ir sajjad m نوار فرمان دوچرخه کورسی مسابقه ایی bicycle smootype http://www.makibike.ir/post/313 <div style="text-align: left;"><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4">نوار فرمان مارک<font color="#009900">selle</font>کشور<font color="#009900">italia </font>&nbsp;با کیفیت بالا در سایت موجود می باشد&nbsp;</font></div><div><br></div><div><font size="2">جهت دیدن عکس با کیفیت بالاتر برروی عکس کلیک کنید</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><font size="4" color="#990000">selle smooth surface bar tape</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://shiagole.persiangig.com/نوار فرمان کورسی دوچرخه مسابقه/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20www.makibike.ir%20%284%29.jpg" target="" title="نوار فرمان دوچرخه کورسی مسابقه ایی bicycle smootype">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiagole.persiangig.com/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20www.makibike.ir%20%284%29.jpg/thumb" alt="نوار فرمان دوچرخه کورسی مسابقه ایی bicycle smootype"></a></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><a href="http://shiagole.persiangig.com/نوار فرمان کورسی دوچرخه مسابقه/SMOOTAPE-CONTROLLO_blue.png" target="" title="نوار فرمان دوچرخه کورسی مسابقه ایی bicycle smootype"><div><br></div><div><br></div></a><div><div style="display: inline !important;"><a href="http://shiagole.persiangig.com/نوار فرمان کورسی دوچرخه مسابقه/SMOOTAPE-CONTROLLO_blue.png" target="" title="نوار فرمان دوچرخه کورسی مسابقه ایی bicycle smootype"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiagole.persiangig.com/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87/SMOOTAPE-CONTROLLO_blue.png/thumb" alt="نوار فرمان دوچرخه کورسی مسابقه ایی bicycle smootype"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><a href="http://shiagole.persiangig.com/نوار فرمان کورسی دوچرخه مسابقه/SMOOTAPE-GRAN-FONDO_red.png" target="" title="نوار فرمان دوچرخه کورسی مسابقه ایی bicycle smootype"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiagole.persiangig.com/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87/SMOOTAPE-GRAN-FONDO_red.png/thumb" alt="نوار فرمان دوچرخه کورسی مسابقه ایی bicycle smootype"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://shiagole.persiangig.com/نوار فرمان کورسی دوچرخه مسابقه/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20www.makibike.ir%20%281%29.jpg" target="" title="نوار فرمان دوچرخه کورسی مسابقه ایی bicycle smootype"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiagole.persiangig.com/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20www.makibike.ir%20%281%29.jpg/thumb" alt="نوار فرمان دوچرخه کورسی مسابقه ایی bicycle smootype">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://shiagole.persiangig.com/نوار فرمان کورسی دوچرخه مسابقه/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20www.makibike.ir%20%281%29.png" target="" title="نوار فرمان دوچرخه کورسی مسابقه ایی bicycle smootype">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiagole.persiangig.com/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20www.makibike.ir%20%281%29.png/thumb" alt="نوار فرمان دوچرخه کورسی مسابقه ایی bicycle smootype"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><a href="http://shiagole.persiangig.com/نوار فرمان کورسی دوچرخه مسابقه/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20www.makibike.ir%20%282%29.jpg" target="" title="نوار فرمان دوچرخه کورسی مسابقه ایی bicycle smootype"><div><br></div></a><div><a href="http://shiagole.persiangig.com/نوار فرمان کورسی دوچرخه مسابقه/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20www.makibike.ir%20%282%29.jpg" target="" title="نوار فرمان دوچرخه کورسی مسابقه ایی bicycle smootype"><div style="display: inline !important;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiagole.persiangig.com/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20www.makibike.ir%20%282%29.jpg/thumb" alt="نوار فرمان دوچرخه کورسی مسابقه ایی bicycle smootype">&nbsp; &nbsp;</div></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://shiagole.persiangig.com/نوار فرمان کورسی دوچرخه مسابقه/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20www.makibike.ir%20%283%29.JPG" target="" title="نوار فرمان دوچرخه کورسی مسابقه ایی bicycle smootype"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiagole.persiangig.com/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20www.makibike.ir%20%283%29.JPG/thumb" alt="نوار فرمان دوچرخه کورسی مسابقه ایی bicycle smootype">&nbsp;&nbsp;</a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>جهت خرید از طریق</div><div><br></div><div>tell:+989165775549&nbsp;</div><div>email:makibikes@gmail.com</div> text/html 2016-03-15T17:50:36+01:00 www.makibike.ir sajjad m How to Use a Power Meter to Lose Weight http://www.makibike.ir/post/301 <div class="hero" style="width: 1000px; float: left; font-family: Verdana, Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;"><div class="info-header"><h1 class="title" id="title-node-204016" style="font-size: 2.75em; line-height: 1em; margin: 0px auto; padding: 0px; width: 1000px; float: left; letter-spacing: -2px; font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;">How to Use a Power Meter to Lose Weight</h1><h2 class="field-dek" style="font-size: 1.25em; line-height: 1.1em; margin: 5px auto 0em; float: left; width: 1000px; padding: 0px; color: rgb(62, 62, 62); font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif; font-weight: normal;">It’s a tool not just for training, but also overall health</h2><section class="info" style="margin-top: 5px; width: 1000px; float: left; margin-bottom: 7px; line-height: 0;"><span class="byline-wrapper"><span class="byline-role" style="font-size: 0.75em; font-weight: bold; color: rgb(70, 70, 70); text-transform: uppercase; padding-top: 1px; line-height: 24px; margin: 0px; display: inline-block; min-height: 24px; padding-right: 6px;">BY</span><span class="field-author" style="font-size: 0.75em; font-weight: bold; color: rgb(70, 70, 70); text-transform: uppercase; padding-top: 1px; line-height: 24px; margin: 0px; display: inline-block; min-height: 24px;"><a href="http://www.bicycling.com/author/joe-lindsey" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel" datatype="" style="text-decoration: none; color: rgb(70, 70, 70);">JOE LINDSEY</a></span></span><span class="date" style="padding-top: 1px; line-height: 24px; margin: 0px; display: inline-block; min-height: 24px; font-size: 0.75em; float: left; color: rgb(119, 120, 123); text-transform: uppercase; padding-right: 1em;">MARCH 11, 2016</span></section></div></div><article class="left " style="float: left; width: 1000px; font-family: Verdana, Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;"><div class="article-section top-article-section" style="margin-bottom: 0px; float: left; width: 650px; position: static;"><div class="main-image" style="font-family: Helvetica, Arial, 'Nimbus Sans L', sans-serif; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 0.813em;"><div class="image-inner" style="position: relative;"><div class="pinit" style="position: relative;"><img typeof="foaf:Image" src="http://www.bicycling.com/sites/bicycling.com/files/articles/2016/03/powermeter.jpg" alt="Powermeter" style="border: 0px; max-width: 100%; height: auto; width: 650px; vertical-align: bottom; display: block; margin: 0px auto;"></div></div><div class="photo-text" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 5px; line-height: 1.65em;"><figcaption class="photo-caption" style="display: inline; margin-top: 6px; font-size: 0.92em; color: rgb(37, 37, 37);">Your power meter can help you lose weight—if you use it correctly.</figcaption><span class="photo-cred" style="text-transform: uppercase; font-size: 0.92em; color: rgb(37, 37, 37); margin-left: 15px;">PHOTOGRAPH BY GLORY CYCLES VIA FLICKR</span></div></div><div class="sharebar-wrapper" style="position: relative; float: left; width: 650px;"><ul id="sharebar-204016" class="sharebar vertical" style="margin: 22px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 1.5em; list-style: none; z-index: 19; position: absolute;"><li class="email" style="text-align: center; display: block; padding-bottom: 0.65em; font-size: 22px;"><a href="mailto:?subject=How%20to%20Use%20a%20Power%20Meter%20to%20Lose%20Weight&amp;body=It%E2%80%99s%20a%20tool%20not%20just%20for%20training%2C%20but%20also%20overall%20health%20%20%20%20http%3A%2F%2Fwww.bicycling.com%2Ftraining%2Fweight-loss%2Fhow-to-use-a-power-meter-to-lose-weight" style="text-decoration: none; color: rgb(206, 206, 206);"><span class="zicon-email"></span></a></li><li class="facebook" style="text-align: center; display: block; padding-bottom: 0.65em; font-size: 22px;"><a target="_blank" href="http://www.facebook.com/sharer.php?s=100&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.bicycling.com%2Ftraining%2Fweight-loss%2Fhow-to-use-a-power-meter-to-lose-weight&amp;p[images][0]=&amp;p[title]=How%20to%20Use%20a%20Power%20Meter%20to%20Lose%20Weight&amp;p[summary]=It%E2%80%99s%20a%20tool%20not%20just%20for%20training%2C%20but%20also%20overall%20health" style="text-decoration: none; color: rgb(206, 206, 206);"><span class="zicon-facebook"></span></a></li><li class="twitter" style="text-align: center; display: block; padding-bottom: 0.65em; font-size: 22px;"><a target="_blank" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=How%20to%20Use%20a%20Power%20Meter%20to%20Lose%20Weight&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.bicycling.com%2Ftraining%2Fweight-loss%2Fhow-to-use-a-power-meter-to-lose-weight&amp;via=bicyclingmag" style="text-decoration: none; color: rgb(206, 206, 206);"><span class="zicon-twitter"></span></a></li><li class="pinterest" style="text-align: center; display: block; padding-bottom: 0.65em; font-size: 22px;"><a target="_blank" href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.bicycling.com%2Ftraining%2Fweight-loss%2Fhow-to-use-a-power-meter-to-lose-weight&amp;media=&amp;description=It%E2%80%99s%20a%20tool%20not%20just%20for%20training%2C%20but%20also%20overall%20health" style="text-decoration: none; color: rgb(206, 206, 206);"><span class="zicon-pinterest"></span></a></li><li class="googleplus" style="text-align: center; display: block; padding-bottom: 0.65em; font-size: 22px;"><a target="_blank" href="https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bicycling.com%2Ftraining%2Fweight-loss%2Fhow-to-use-a-power-meter-to-lose-weight" style="text-decoration: none; color: rgb(206, 206, 206);"><span class="zicon-googleplus"></span></a></li><li class="subscribe" style="text-align: center; display: block; padding-bottom: 0px; font-size: 22px; margin-top: 0px; position: relative;"><a href="http://www.bicycling.com/training/weight-loss/how-to-use-a-power-meter-to-lose-weight#" class="flyout-toggle" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0); display: block; width: 43px; height: 100px; text-indent: -900px; overflow: hidden; background: url(&quot;/sites/bicycling.com/themes/bicycling/images/subscribe-btn.png&quot;) 50% 50% no-repeat;">Subscribe</a></li></ul><section class="field-body" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'DejaVu Serif', serif; font-size: 1em; margin-bottom: 0px; float: left; width: 520px; margin-left: 130px; margin-top: 23px;"><p style="margin: 0px auto 1.5em; padding: 0px; font-size: 1em;">If you don’t race, you may wonder whether you would benefit from using a power meter. But a power meter can be an effective tool to help with a goal that isn’t strictly related to racing: weight loss.&nbsp;</p><p style="margin: 0px auto 1.5em; padding: 0px; font-size: 1em;">What’s more, the learning curve required to use it for that purpose is a lot simpler than for training. At the heart of a power meter’s data is a value called the kilojoule (often abbreviated as kJ). A joule is a measure of energy, or work, like a calorie. There are roughly four kJs per food calorie. But, says&nbsp;<a href="http://www.bicycling.com/culture/people/out-lim" style="text-decoration: none; color: rgb(255, 51, 0);">Allen Lim</a>, a physiologist, cookbook author, and founder of&nbsp;<a href="http://www.bicycling.com/bikes-gear/reviews/skratch-labs-cookie-mix-makes-dessert-essential-part-your-training-plan" style="text-decoration: none; color: rgb(255, 51, 0);">energy food company Skratch Labs</a>, “the human body is only 20- to 25-percent efficient at transferring energy to work; the rest gets lost as heat.”</p></section></div></div></article>