سایت علمی دوچرخه حرفه ایی روزی خواهد رسید که دیگر باید از انرژی های پاک فقط استفاده کرد برای این کار باید در زندگی خودمان باز نگری داشته باشیم از این رو این وبسایت راه های بهتر به صرفه تر. شادابانه تر. و تر های دیگر رو برای شما به معرض عموم و به دیدگان شما تقدیم می کند ارتباط مستقیم:09165775549 http://makibike.ir 2018-11-17T21:48:39+01:00 text/html 2018-08-22T11:52:17+01:00 makibike.ir sajjad m Lance Armstrong and George Hincapie have some fun in the desert http://makibike.ir/post/532 <header class="post-header" style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><h1 class="post-title" itemprop="name" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px 0px 10px; font-family: Merriweather, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; line-height: 1.333; padding-left: 0px; padding-right: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">Lance Armstrong and George Hincapie have some fun in the desert</h1><p class="post-synopsis" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 11px; font-weight: bold; padding-left: 0px; padding-right: 0px;">24 Hours in the Old Pueblo kicks off US MTB season with more than 2,000 racers</p></header><div id="gallery-wrapper" class="gallery gallery-ready" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 22px; overflow: hidden; position: relative; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div class="gallery-inner-wrap" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(34, 34, 34); height: 486.375px; max-width: 1000px; margin: 0px auto; position: relative;"><div class="js-image-touch-area" style="box-sizing: border-box;"><div class="gallery-images-wrapper clearfix" style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(71, 71, 71); border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px; position: relative; overflow: hidden;"><figure class="gallery-item gallery-item-0 current" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; overflow: hidden; position: relative;"><div class="gallery-image-container image-loaded" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_118_670.jpg" style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 354.375px; height: 0px; max-height: 355px; overflow: hidden; position: relative; text-align: center; width: 630px;"><img src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_118_670.jpg" class="gallery-image" alt="Lance Armstrong handled the slickrock drop with ease." style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; background-repeat: no-repeat; background-size: 100% 100%; max-height: 100%; min-height: 100%; position: absolute; top: 0px; left: 0px; right: 0px; margin: 0px auto;"></div><div class="beneath-image" style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(71, 71, 71); border-style: solid; border-width: 1px 0px 0px; clear: both; overflow: hidden;"><div class="thumb-count-box" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255); float: left; padding: 15px 15px 0px; text-align: center;"><span class="icon-photo-camera" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 0px; line-height: 0; font-family: a; text-shadow: none; color: transparent; vertical-align: middle; margin: 0px 0px 5px;"></span><span class="current-thumb-count" style="box-sizing: border-box; display: block;"><span class="count-active" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">1</span>&nbsp;/ 35</span></div><figcaption class="gallery-image-caption" style="box-sizing: border-box; padding: 10px; border-color: rgb(71, 71, 71); border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 1px; color: rgb(255, 255, 255); height: 65px; line-height: 18px; min-height: 65px; overflow: hidden;"><span class="push-span" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; height: 45px; vertical-align: middle;"></span><div class="caption-text" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: middle;">Lance Armstrong handled the slickrock drop with ease.&nbsp;<div class="gallery-credit" style="box-sizing: border-box; font-style: italic; display: inline;">(Dave McElwaine)</div></div></figcaption></div></figure></div><a class="gallery-image-nav next js-gallery-image-next" style="box-sizing: border-box; background: url(&quot;../img/png/gallery-right.png?1526295163&quot;) 100% 50% no-repeat transparent; color: rgb(0, 86, 136); bottom: 0px; cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 354.375px; position: absolute; top: 0px; width: 315px; z-index: 10; opacity: 0; right: 0px;"></a></div><div class="gallery-thumbnails-wrapper js-thumbnail-touch-area thumbnails-ready" style="box-sizing: border-box; max-height: 65px; overflow: hidden; position: relative; white-space: nowrap; width: 630px;"><a class="gallery-thumbnails-nav previous js-gallery-thumbnails-previous disabled" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(255, 255, 255); cursor: default; display: block; height: 65px; line-height: 65px; position: absolute; text-align: center; top: 0px; width: 25px; z-index: 99; transition: background 0.3s ease 0s; left: 0px;"><span class="icon-arrow-left icon-w" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 0px; line-height: 0; font-family: a; text-shadow: none; color: transparent; vertical-align: middle;"></span></a><div class="gallery-thumbnails" style="box-sizing: border-box; left: 25px; right: 25px; position: relative; overflow: scroll hidden; transform: translate3d(0px, 0px, 0px); min-width: 10000px; transition: margin-left 0.2s ease-in-out 0s;"><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-0 is-selected thumbnail-loaded" attr-image-id="575443" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="0" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><span class="gallery-item-border" style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(255, 139, 0); border-style: solid; border-width: 3px; bottom: 0px; display: block; left: 0px; position: absolute; right: 0px; top: 0px;"></span><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_118-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Lance Armstrong handled the slickrock drop with ease." data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_118_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_118-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-1 thumbnail-loaded" attr-image-id="575440" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="1" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_117-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Lance Armstrong told Cyclingnews that the goal of the weekend was to “Have fun and ride slow”. He rode his first lap in 1:02" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_117_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_117-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-2 thumbnail-loaded" attr-image-id="575488" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="2" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/2/pueblo_134-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Lance Armstrong relaxing while George Hincapie rode a lap said the race had “a killer vibe”." data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/2/pueblo_134_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/2/pueblo_134-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-3 thumbnail-loaded" attr-image-id="575405" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="3" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_100_1-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="24-Hour Town hosts up to 5,000 people in the desert just to the west of the Catalina Mountains every year" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_100_1_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_100_1-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-4 thumbnail-loaded" attr-image-id="575444" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="4" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_119_1-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="An AZ Devo racer approaches the rock drop section of the course" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_119_1_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_119_1-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-5 thumbnail-loaded" attr-image-id="575447" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="5" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_120-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Spectators watch racers descend one of the technical sections of the course" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_120_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_120-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-6 thumbnail-loaded" attr-image-id="575450" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="6" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_121_1-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Scott the Bullet Countryman completing his first lap in under an hour" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_121_1_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_121_1-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-7" attr-image-id="575453" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="7" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Shirley Keene (Liv Ambassador) was on hand to cheer for the racers" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_122_1_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_122_1-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-8" attr-image-id="575455" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="8" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="A US Military rider approaches a steep section of the course" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_123_1_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_123_1-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-9" attr-image-id="575458" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="9" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Caleb Robinson (Fire Breathing Rubber Duckies) riding singletrack that was typical on the course" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_124_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_124-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-10" attr-image-id="575461" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="10" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Jeremy Graham (Team Mankini) competing in the Duo Male event" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/2/pueblo_125_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/2/pueblo_125-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-11" attr-image-id="575464" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="11" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Ashley Carelock (Amy D Foundation) was riding the entire 24-hour event solo" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/2/pueblo_126_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/2/pueblo_126-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-12" attr-image-id="575467" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="12" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Brian Dill (Faster than Flying Javelinas) leads a group of three through the cacti" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/2/pueblo_127_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/2/pueblo_127-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-13" attr-image-id="575470" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="13" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Tracey Shefter (Groove Subaru) riding solo in the 24-hour event" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/2/pueblo_128_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/2/pueblo_128-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-14" attr-image-id="575473" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="14" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Two members of the All Ass No Gas 4-Person Women’s Open Team prior to the race" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/2/pueblo_129_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/2/pueblo_129-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-15" attr-image-id="575476" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="15" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Ryan Fiege (Like Last Night) eyes a rock drop ahead" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/2/pueblo_130_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/2/pueblo_130-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-16" attr-image-id="575479" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="16" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Ryan Fiege tackles a slickrock drop near the end of his first lap" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/2/pueblo_131_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/2/pueblo_131-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-17" attr-image-id="575482" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="17" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Team racers await a baton handoff at the start of lap two" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/2/pueblo_132_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/2/pueblo_132-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-18" attr-image-id="575485" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="18" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="The cholla cactus was everywhere on the course and particularly difficult to avoid at night" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/2/pueblo_133_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/2/pueblo_133-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-19" attr-image-id="575437" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="19" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Fast runners were rewarded by getting onto the singletrack ahead of hundreds of competitors" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_116_1_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_116_1-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-20" attr-image-id="575407" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="20" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Costumes are not required but hundreds of racers add to the vibe by dressing up" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_101_1_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_101_1-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-21" attr-image-id="575408" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="21" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Jake Wells (Speed Bros Vail) led out the racers after winning the quarter mile LeMans running start." data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_102_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_102-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-22" attr-image-id="575410" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="22" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Jeffery Boyd (L) riding in the 4-person Men’s Open gets underway with Nash Dory (R) who won the Duo Men’s team race." data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_103_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_103-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-23" attr-image-id="575413" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="23" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Lance Armstrong (Wedo) was competing on a 4-person team for the second year in a row." data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_104_1_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_104_1-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-24" attr-image-id="575414" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="24" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Jonathon Psenka (The Gorillas) fights for position in the chaos of the Le Mans start" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_105_1_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_105_1-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-25" attr-image-id="575415" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="25" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Racers further back in the Le Mans start was forced to walk to their bikes" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_106_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_106-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-26" attr-image-id="575418" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="26" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="The University of Arizona (Tucson) was well represented in the race" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_107_1_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_107_1-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-27" attr-image-id="575420" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="27" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Marie Olson (No Dabs at the Whiskey Tree) gets underway in the Duo Co-Ed race" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_108_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_108-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-28" attr-image-id="575421" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="28" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Caleb Johnson (Best Name Ever Team) won the first 16-mile lap with a time of 56:17" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_109_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_109-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-29" attr-image-id="575423" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="29" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="The Biking Vikings Corporate Team was ready for battle" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_110_1_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_110_1-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-30" attr-image-id="575424" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="30" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Nash Dory (TBD Team) ripped off a 57:09 time on his first of many laps" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_111_1_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_111_1-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-31" attr-image-id="575427" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="31" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Caleb Johnson (Best Name Ever Team) got off to a top ten start then passed everyone ahead of him." data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_112_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_112-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-32" attr-image-id="575428" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="32" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Jake Wells (Speed Bros Vail) rode the first 16-mile lap in 58:17" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_113_1_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_113_1-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-33" attr-image-id="575431" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="33" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Jake Wells is also a newly crowned cyclocross masters national champion" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_114_1_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_114_1-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-34" attr-image-id="575434" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="34" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Evan Boone (M&amp;M Cycling Youngsters) riding in the 4-Person Men’s Open broke one hour for his first lap" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_115_1_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/19/1/pueblo_115_1-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure></div><a class="gallery-thumbnails-nav next js-gallery-thumbnails-next " style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(255, 255, 255); cursor: pointer; display: block; height: 65px; line-height: 65px; position: absolute; text-align: center; top: 0px; width: 25px; z-index: 99; transition: background 0.3s ease 0s; right: 0px;"><span class="icon-arrow-right icon-w" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 0px; line-height: 0; font-family: a; text-shadow: none; color: transparent; vertical-align: middle;"></span></a></div></div></div><div class="post-page" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; float: left; width: 630px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div class="post-content clearfix" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 22px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; overflow: hidden;"><p class="firstpara" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px; font-weight: bold;">The unofficial start to the US MTB season rolled out of the desert this weekend with a couple of special guests as&nbsp;<a href="http://www.cyclingnews.com/riders/lance-armstrong/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(109, 56, 159); text-decoration-line: none; border-color: rgb(109, 56, 159); border-style: dotted; border-width: 0px 0px 0.1rem;">Lance Armstrong</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="http://www.cyclingnews.com/riders/george-hincapie/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(109, 56, 159); text-decoration-line: none; border-color: rgb(109, 56, 159); border-style: dotted; border-width: 0px 0px 0.1rem;">George Hincapie</a>&nbsp;took part in the 19th annual '24 Hours in the Old Pueblo' relay race outside of Tuscon, Arizona.</p><aside class="insert in-article-flow related-articles next-to-in-flow-ad" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px; padding: 15px 0px; font-size: 18px; border-top: 1px dotted rgb(71, 71, 71); border-bottom: 1px dotted rgb(71, 71, 71); float: right; margin-left: 20px; width: 283.5px;"><h3 class="insert-title" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.333; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-size: 19px;"><br></h3><ul class="list-dart insert-list in-post-related-articles" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style-position: inside;"><li style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding-left: 15px; position: relative; font-size: 12px; margin-bottom: 5px;"><br></li></ul></aside><div id="dfp_advert_21" class="dfp-plugin-advert dfp-mpu dfp-right dfp-in-article" data-dfp-format="" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px; clear: right; float: right; margin-left: 20px; background-color: rgb(238, 238, 238); border-color: rgb(222, 222, 222); border-style: solid; border-width: 1px; padding: 5px; min-height: 250px;"></div><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;"></p><p class="secondpara" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">Epic Rides' 24-hour event began the mountain biking season with over 4,000 people camping at the race north of Tuscon. This year the 2,000 spots for racers sold out in just seven hours. It remains the largest 24-hour mountain biking event in the US and certainly one of the largest in the world.</p><p class="thirdpara" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">Former pros Armstrong and Hincapie planned to join Christian Vande Velde and Dylan Casey in the four-person Men’s Open, but Vande Velde fell ill before the event and was replaced by triathlete Julia Polloreno.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">"It's a killer vibe, really, not like anything else I've done before," Armstrong said when asked about the event. "We rode yesterday and the weather was pouring rain, cold and miserable. Now because of the rain the course is perfect."</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">Armstrong is banned from officially sanctioned events, so the relaxed atmosphere and community at the Epic Rides 24-hour mountain bike race was a perfect fit for him and his crew.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">When asked about the Wedo Team strategy this year, Armstrong didn't hesitate: "We're going slow, having fun, and drinking." Having said that, Hincapie, who is expected to&nbsp;<a href="http://www.cyclingnews.com/news/successful-cape-epic-debut-for-evans-and-hincapie" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(109, 56, 159); text-decoration-line: none; border-color: rgb(109, 56, 159); border-style: dotted; border-width: 0px 0px 0.1rem;">race at Cape Epic again this year</a>, consistently recorded some of the fastest laps on the course, finishing two of his three laps in less than an hour each. The team eventually finished in the bottom half of the category.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">Racing took place on Willow Springs Ranch about 30 miles from Tuscon, to the west of the 3,050-metre Catalina Mountain Range. While Tuscon has had an extremely mild and dry winter, two solid days of rain on Thursday and Friday made the car trip to the race extremely difficult. Bonnie Springs Rd., a 19km dirt road that leads to the event, actually had to be closed to non-four-wheel vehicles on Friday due to the deep mud.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">The course is 25.5km long and consists of desert singletrack, fire road, and some very rocky terrain. There were 375 metres of climbing per lap. The top riders were able to average an astounding 28km per hour on the course.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">Taylor Lideen from Phoenix won the Solo Men's race with a total of 20 laps or 512km. His fastest lap was 1:02 and slowest was 1:24 during the night. Kaitlyn Boyle from Prescott, Arizona, won the Solo Female race with 18 laps. Carla Williams from Roanoke, Virginia, also rode 17 laps but 43 minutes slower than Boyle.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">The Average Joey's 4-person Men's Open Team won that category by clocking an impressive 22 laps for 563kms. M&amp;M Cycling Youngsters finished in second place with 21 laps. CZ Racing's 4-Person Women's Open team crushed the competition with an astounding 19 laps. The closest team to them had 14 laps.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">Timon Fish from Albuquerque, New Mexico, won the Men's Singlespeed race with 18 laps. Ann Sudoh won the Women's Singlespeed race with 13 laps. Lindsay Nohl also clocked 13 laps but was 48 minutes off the pace of Sudoh.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">In one of the most impressive results of the weekend, Nash Dory and Collin DiMattio completed 22 laps in the Duo Male category, equaling the winning result of the 4-person Average Joey's Open Team. Esther Blom-Geiser and Rachel Alter completed 16 laps to win the Duo Female competition.</p><div id="dfp_advert_22" class="dfp-plugin-advert dfp-sharethrough-article" data-dfp-format="" style="box-sizing: border-box;"></div><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">Todd Sadow, Epic Rides President and Co-Founder was pleased with the weekend. He remarked, “To see the growing popularity of the #24HOP is proof the 24-hour relay race format is a great way to gather folks who love the outdoors and mountain bikes”.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">The 2018 edition of the 24-Hours in the Old Pueblo was dedicated to Victoria Cramer, who is a published author and cancer survivor. She has missed only two years of the event, and even raced while undergoing chemotherapy. Her struggle is documented in her memoir, "Living Life Loudly".&nbsp;</p><p class="readerpoll" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px; padding: 10px 0px; border-top: 2px solid rgb(204, 204, 204); font-style: italic;"><br></p></div></div> text/html 2018-08-22T11:49:52+01:00 makibike.ir sajjad m Van der Poel solos to victory in Middelkerke http://makibike.ir/post/531 <div><header class="post-header" style="box-sizing: border-box;"><h1 class="post-title" itemprop="name" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px 0px 10px; font-family: Merriweather, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; line-height: 1.333; padding-left: 0px; padding-right: 0px;">Van der Poel solos to victory in Middelkerke</h1><p class="post-synopsis" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 11px; font-size: 14px; font-weight: bold; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; padding-left: 0px; padding-right: 0px;">Dutchman secures third Superprestige title</p></header><div class="racehub " style="box-sizing: border-box; position: relative;"></div><div id="gallery-wrapper" class="gallery gallery-ready" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 22px; overflow: hidden; position: relative;"><div class="gallery-inner-wrap" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(34, 34, 34); height: 486.375px; max-width: 1000px; margin: 0px auto; position: relative;"><div class="js-image-touch-area" style="box-sizing: border-box;"><div class="gallery-images-wrapper clearfix" style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(71, 71, 71); border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px; position: relative; overflow: hidden;"><figure class="gallery-item gallery-item-0 current" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; overflow: hidden; position: relative;"><div class="gallery-image-container image-loaded" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw202998_670.jpg" style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 354.375px; height: 0px; max-height: 355px; overflow: hidden; position: relative; text-align: center; width: 630px;"><img src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw202998_670.jpg" class="gallery-image" alt="Mathieu Van Der Poel catches some air" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; background-repeat: no-repeat; background-size: 100% 100%; max-height: 100%; min-height: 100%; position: absolute; top: 0px; left: 0px; right: 0px; margin: 0px auto;"></div><div class="beneath-image" style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(71, 71, 71); border-style: solid; border-width: 1px 0px 0px; clear: both; overflow: hidden;"><div class="thumb-count-box" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255); float: left; padding: 15px 15px 0px; text-align: center;"><span class="icon-photo-camera" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 0px; line-height: 0; font-family: a; text-shadow: none; color: transparent; vertical-align: middle; margin: 0px 0px 5px;"></span><span class="current-thumb-count" style="box-sizing: border-box; display: block;"><span class="count-active" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">1</span>&nbsp;/ 22</span></div><figcaption class="gallery-image-caption" style="box-sizing: border-box; padding: 10px; border-color: rgb(71, 71, 71); border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 1px; color: rgb(255, 255, 255); font-size: 14px; height: 65px; line-height: 18px; min-height: 65px; overflow: hidden;"><span class="push-span" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; height: 45px; vertical-align: middle;"></span><div class="caption-text" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: middle;">Mathieu Van Der Poel catches some air&nbsp;<div class="gallery-credit" style="box-sizing: border-box; font-style: italic; display: inline;">(Tim de Waele/TDWSport.com)</div></div></figcaption></div></figure></div><a class="gallery-image-nav next js-gallery-image-next" style="box-sizing: border-box; background: url(&quot;../img/png/gallery-right.png?1526295163&quot;) 100% 50% no-repeat transparent; color: rgb(0, 86, 136); bottom: 0px; cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 354.375px; position: absolute; top: 0px; width: 315px; z-index: 10; opacity: 0; right: 0px;"></a></div><div class="gallery-thumbnails-wrapper js-thumbnail-touch-area thumbnails-ready" style="box-sizing: border-box; max-height: 65px; overflow: hidden; position: relative; white-space: nowrap; width: 630px;"><a class="gallery-thumbnails-nav previous js-gallery-thumbnails-previous disabled" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(255, 255, 255); cursor: default; display: block; height: 65px; line-height: 65px; position: absolute; text-align: center; top: 0px; width: 25px; z-index: 99; transition: background 0.3s ease 0s; left: 0px;"><span class="icon-arrow-left icon-w" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 0px; line-height: 0; font-family: a; text-shadow: none; color: transparent; vertical-align: middle;"></span></a><div class="gallery-thumbnails" style="box-sizing: border-box; left: 25px; right: 25px; position: relative; overflow: scroll hidden; transform: translate3d(0px, 0px, 0px); min-width: 10000px; transition: margin-left 0.2s ease-in-out 0s;"><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-0 is-selected thumbnail-loaded" attr-image-id="574862" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="0" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><span class="gallery-item-border" style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(255, 139, 0); border-style: solid; border-width: 3px; bottom: 0px; display: block; left: 0px; position: absolute; right: 0px; top: 0px;"></span><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw202998-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Mathieu Van Der Poel catches some air" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw202998_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw202998-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-1 thumbnail-loaded" attr-image-id="574841" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="1" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw202952-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Michael Vanthourenhout" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw202952_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw202952-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-2 thumbnail-loaded" attr-image-id="574872" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="2" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203006-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Mathieu Van Der Poel wins Superprestige Middelkeke" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203006_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203006-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-3 thumbnail-loaded" attr-image-id="574874" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="3" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203007-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Mathieu Van Der Poel wins Superprestige Middelkeke" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203007_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203007-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-4 thumbnail-loaded" attr-image-id="574875" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="4" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203011-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Mathieu Van Der Poel and Laurens Sweeck" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203011_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203011-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-5 thumbnail-loaded" attr-image-id="574877" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="5" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203016-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Gianni Vermeersch" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203016_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203016-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-6 thumbnail-loaded" attr-image-id="574880" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="6" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203019-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Mathieu Van Der Poel" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203019_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203019-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-7" attr-image-id="574882" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="7" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Lars van der Haar" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203021_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203021-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-8" attr-image-id="574883" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="8" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Mathieu Van Der Poel wins Superprestige Middelkeke" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203024_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203024-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-9" attr-image-id="574886" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="9" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Riders make their way through the Middelkerke sand" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203026_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203026-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-10" attr-image-id="574889" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="10" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Mathieu Van Der Poel" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203035_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203035-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-11" attr-image-id="574869" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="11" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Spectators at Middelkerke" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203001_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203001-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-12" attr-image-id="574866" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="12" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Mathieu Van Der Poel" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203000_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203000-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-13" attr-image-id="574844" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="13" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Marcel Meisen" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw202955_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw202955-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-14" attr-image-id="574846" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="14" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Gioele Bertolini" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw202957_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw202957-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-15" attr-image-id="574849" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="15" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Tim Merlier" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw202979_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw202979-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-16" attr-image-id="574852" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="16" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Mathieu Van Der Poel" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw202981_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw202981-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-17" attr-image-id="574855" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="17" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Marcel Meisen and Daan Soete" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw202984_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw202984-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-18" attr-image-id="574857" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="18" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Gianni Vermeersch" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw202985_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw202985-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-19" attr-image-id="574860" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="19" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Mathieu Van Der Poel wins Superprestige Middelkeke" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw202996_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw202996-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-20" attr-image-id="574863" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="20" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Mathieu Van Der Poel catches some air" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw202999_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw202999-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-21" attr-image-id="574892" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="21" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://mos.cyclingnews.com/images/noimage-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Tim Merlier" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203036_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/17/2/tdw203036-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure></div><a class="gallery-thumbnails-nav next js-gallery-thumbnails-next " style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(255, 255, 255); cursor: pointer; display: block; height: 65px; line-height: 65px; position: absolute; text-align: center; top: 0px; width: 25px; z-index: 99; transition: background 0.3s ease 0s; right: 0px;"><span class="icon-arrow-right icon-w" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 0px; line-height: 0; font-family: a; text-shadow: none; color: transparent; vertical-align: middle;"></span></a></div></div></div><div class="post-page" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; float: left; width: 630px;"><div class="post-content clearfix" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 22px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; overflow: hidden;"><p class="firstpara" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px; font-weight: bold;"><a href="http://www.cyclingnews.com/riders/mathieu-van-der-poel-1/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(109, 56, 159); text-decoration-line: none; border-color: rgb(109, 56, 159); border-style: dotted; border-width: 0px 0px 0.1rem;">Mathieu van der Poel</a>&nbsp;(Corendon-Circus) soloed to victory in the final round of the Superprestige Trophy in Middelkerke.&nbsp;<a href="http://www.cyclingnews.com/riders/tim-merlier/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(109, 56, 159); text-decoration-line: none; border-color: rgb(109, 56, 159); border-style: dotted; border-width: 0px 0px 0.1rem;">Tim Merlier</a>&nbsp;(Crelan-Charles) finished second, 18 seconds down, after a race-long battle with Michael Vanthourenhout (Marlux-Bingoal) who ceded the sprint and took third at 18 seconds.</p><div id="dfp_advert_30" class="dfp-plugin-advert dfp-mpu dfp-right dfp-in-article" data-dfp-format="" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px; clear: right; float: right; margin-left: 20px; background-color: rgb(238, 238, 238); border-color: rgb(222, 222, 222); border-style: solid; border-width: 1px; padding: 5px; min-height: 250px;"></div><p class="secondpara" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">With his main rival&nbsp;<a href="http://www.cyclingnews.com/riders/wout-van-aert/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(109, 56, 159); text-decoration-line: none; border-color: rgb(109, 56, 159); border-style: dotted; border-width: 0px 0px 0.1rem;">Wout Van Aert</a>&nbsp;ending his season last weekend, van der Poel needed only to finish in the points to secure his third Superprestige title. His sixth win in eight rounds of the series ensured he did just that.</p><p class="thirdpara" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">Hanging back at the start, van der Poel rode around eight places back for much of the first lap as Vanthourenhout and Merlier took up the reigns at the front.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">By lap two a clear lead group had emerged, consisting of Vanthourenhout, Merlier, van der Poel and his brother David (Corendon-Circus). Vanthourenhout tried a move, but on the next lap van der Poel was away, simply riding off the front as he has so many times before.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">Aside from a minor spill on lap four, that was the race for van der Poel. Out on his own he didn't have to push to widen a gap, instead holding it at around 25 seconds for much of the race.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">Meanwhile back in the chase group, Vanthourenhout and Merlier had left David van der Poel behind. With van der Poel 20 seconds up the road and the next group 20 seconds further back it was clear that the duo would compete for the remaining podium spots.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">There were mistakes from each man in the closing laps - Merlier lost control on the final corner of lap six, while Vanthourenhout slipped in the thick mud towards the end of lap seven - but the pair couldn't be separated.</p><div id="dfp_advert_31" class="dfp-plugin-advert dfp-sharethrough-article" data-dfp-format="" style="box-sizing: border-box;"></div><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">Not until the home straight, at least. Merlier opened it up while Vanthourenhout gave a token effort, happy to take a podium place. After win number 29 of the season, van der Poel was already waiting for his trophy.</p><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.333; margin-top: 0px; margin-bottom: 26px; font-size: 16px;">Full Results</h4><div class="results" style="box-sizing: border-box;"><div class="table-responsive" style="box-sizing: border-box; overflow-x: auto; margin-bottom: 1.25em;"><br class="Apple-interchange-newline"><table style="box-sizing: border-box; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; width: 630px; overflow: hidden;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr class="headers" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><th scope="col" class="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); text-align: left;"><span style="box-sizing: border-box;"><abbr title="Position" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 1px dotted;">#</abbr></span></th><th scope="col" class="rider" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); text-align: left;"><span style="box-sizing: border-box;">Rider Name (Country) Team</span></th><th scope="col" class="result" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); text-align: left;">Result</th></tr><tr class="alt" style="box-sizing: border-box;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">1</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Mathieu van der Poel (Ned) Corendon - Circus</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">1:00:17</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">2</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Tim Merlier (Bel) Crelan - Charles</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">0:00:15</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr class="alt" style="box-sizing: border-box;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">3</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Michael Vanthourenhout (Bel) Marlux - Bingoal</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">0:00:19</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">4</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Tom Meeusen (Bel) Corendon - Circus</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">0:00:34</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr class="alt" style="box-sizing: border-box;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">5</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Lars Van Der Haar (Ned) Telenet Fidea Lions</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">0:00:39</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">6</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Laurens Sweeck (Bel) Era-Circus</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">0:00:48</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr class="alt" style="box-sizing: border-box;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">7</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Toon Aerts (Bel) Telenet Fidea Lions</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">0:01:00</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">8</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">David van der Poel (Ned) Corendon - Circus</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">0:01:13</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr class="alt" style="box-sizing: border-box;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em;">9</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">Kevin Pauwels (Bel) Marlux - Bingoal</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">0:01:23</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><td class="count" headers="position" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); width: 3em; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">10</td><td style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Jim Aernouts (Bel) Telenet Fidea Lions</td><td headers="result" class="result_column" style="box-sizing: border-box; padding: 6px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">0:01:40</td></tr></tbody></table></div></div></div></div></div> text/html 2018-08-22T11:49:06+01:00 makibike.ir sajjad m Compton injured by disc brake rotor in Lille http://makibike.ir/post/530 <header class="post-header" style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><h1 class="post-title" itemprop="name" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px 0px 10px; font-family: Merriweather, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; line-height: 1.333; padding-left: 0px; padding-right: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">Compton injured by disc brake rotor in Lille</h1><p class="post-synopsis" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 11px; font-weight: bold; padding-left: 0px; padding-right: 0px;">US champion ends season with deep gash</p></header><div id="gallery-wrapper" class="gallery gallery-ready" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 22px; overflow: hidden; position: relative; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div class="gallery-inner-wrap" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(34, 34, 34); height: 486.375px; max-width: 1000px; margin: 0px auto; position: relative;"><div class="js-image-touch-area" style="box-sizing: border-box;"><div class="gallery-images-wrapper clearfix" style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(71, 71, 71); border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px; position: relative; overflow: hidden;"><figure class="gallery-item gallery-item-0 current" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; overflow: hidden; position: relative;"><div class="gallery-image-container image-loaded" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/03/2/20186446_410528_670.jpg" style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 354.375px; height: 0px; max-height: 355px; overflow: hidden; position: relative; text-align: center; width: 630px;"><img src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/03/2/20186446_410528_670.jpg" class="gallery-image" alt="Katie Compton (USA) leads Sanne Cant (Bel) at Valkenburg Cyclo-cross World Championships 2018" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; background-repeat: no-repeat; background-size: 100% 100%; max-height: 100%; min-height: 100%; position: absolute; top: 0px; left: 0px; right: 0px; margin: 0px auto;"></div><div class="beneath-image" style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(71, 71, 71); border-style: solid; border-width: 1px 0px 0px; clear: both; overflow: hidden;"><div class="thumb-count-box" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255); float: left; padding: 15px 15px 0px; text-align: center;"><span class="icon-photo-camera" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 0px; line-height: 0; font-family: a; text-shadow: none; color: transparent; vertical-align: middle; margin: 0px 0px 5px;"></span><span class="current-thumb-count" style="box-sizing: border-box; display: block;"><span class="count-active" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">1</span>&nbsp;/ 5</span></div><figcaption class="gallery-image-caption" style="box-sizing: border-box; padding: 10px; border-color: rgb(71, 71, 71); border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 1px; color: rgb(255, 255, 255); height: 65px; line-height: 18px; min-height: 65px; overflow: hidden;"><span class="push-span" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; height: 45px; vertical-align: middle;"></span><div class="caption-text" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: middle;">Katie Compton (USA) leads Sanne Cant (Bel) at Valkenburg Cyclo-cross World Championships 2018&nbsp;<div class="gallery-credit" style="box-sizing: border-box; font-style: italic; display: inline;">(Tim de Waele/TDWSport.com)</div></div></figcaption></div></figure></div><a class="gallery-image-nav next js-gallery-image-next" style="box-sizing: border-box; background: url(&quot;../img/png/gallery-right.png?1526295163&quot;) 100% 50% no-repeat transparent; color: rgb(0, 86, 136); bottom: 0px; cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 354.375px; position: absolute; top: 0px; width: 315px; z-index: 10; opacity: 0; right: 0px;"></a></div><div class="gallery-thumbnails-wrapper js-thumbnail-touch-area thumbnails-ready" style="box-sizing: border-box; max-height: 65px; overflow: hidden; position: relative; white-space: nowrap; width: 630px;"><a class="gallery-thumbnails-nav previous js-gallery-thumbnails-previous disabled" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(255, 255, 255); cursor: default; display: block; height: 65px; line-height: 65px; position: absolute; text-align: center; top: 0px; width: 25px; z-index: 99; transition: background 0.3s ease 0s; left: 0px;"><span class="icon-arrow-left icon-w" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 0px; line-height: 0; font-family: a; text-shadow: none; color: transparent; vertical-align: middle;"></span></a><div class="gallery-thumbnails" style="box-sizing: border-box; left: 25px; right: 25px; position: relative; overflow: scroll hidden; transform: translate3d(0px, 0px, 0px); min-width: 10000px; transition: margin-left 0.2s ease-in-out 0s;"><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-0 is-selected thumbnail-loaded" attr-image-id="571416" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="0" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><span class="gallery-item-border" style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(255, 139, 0); border-style: solid; border-width: 3px; bottom: 0px; display: block; left: 0px; position: absolute; right: 0px; top: 0px;"></span><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/03/2/20186446_410528-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Katie Compton (USA) leads Sanne Cant (Bel) at Valkenburg Cyclo-cross World Championships 2018" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/03/2/20186446_410528_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/03/2/20186446_410528-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-1 thumbnail-loaded" attr-image-id="571392" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="1" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/03/2/dvifobdx0aa4ivx-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Sanne Cant, Katie Compton and Lucinda Brand on the podium at 2018 UCI Cyclo-cross World Championships" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/02/03/2/dvifobdx0aa4ivx_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/02/03/2/dvifobdx0aa4ivx-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-2 thumbnail-loaded" attr-image-id="568895" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="2" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/01/21/2/20186413_407659-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Katie Compton (Trek) was at home in the mud of Nommay" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/01/21/2/20186413_407659_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/01/21/2/20186413_407659-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-3 thumbnail-loaded" attr-image-id="555675" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="3" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2017/10/01/2/maud_kaptheijns_crelan_charles_3-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Maud Kaptheijns" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2017/10/01/2/maud_kaptheijns_crelan_charles_3_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2017/10/01/2/maud_kaptheijns_crelan_charles_3-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-4 thumbnail-loaded" attr-image-id="563955" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="4" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2017/12/11/2/dsc_0548-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="BMC run 140mm disc brake rotors at the rear of the bike" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2017/12/11/2/dsc_0548_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2017/12/11/2/dsc_0548-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure></div><a class="gallery-thumbnails-nav next js-gallery-thumbnails-next disabled" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(255, 255, 255); cursor: default; display: block; height: 65px; line-height: 65px; position: absolute; text-align: center; top: 0px; width: 25px; z-index: 99; transition: background 0.3s ease 0s; right: 0px;"><span class="icon-arrow-right icon-w" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 0px; line-height: 0; font-family: a; text-shadow: none; color: transparent; vertical-align: middle;"></span></a></div></div></div><div class="post-page" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; float: left; width: 630px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div class="post-content clearfix" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 22px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; overflow: hidden;"><p class="firstpara" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px; font-weight: bold;">US cyclo-cross champion and world championship silver medalist&nbsp;<a href="http://www.cyclingnews.com/riders/katherine-compton/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(109, 56, 159); text-decoration-line: none; border-color: rgb(109, 56, 159); border-style: dotted; border-width: 0px 0px 0.1rem;">Katie Compton</a>&nbsp;suffered a deep gash to the knee in a crash during the final round of the DVV Trofee, the&nbsp;Krawatencross in&nbsp;Lille on&nbsp;Saturday.&nbsp;Her partner Mark&nbsp;Legg posted a photo on&nbsp;Twitter, blaming the cut on a disc brake rotor.</p><br><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;"></p><p class="secondpara" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">Disc brakes have become de rigueur in cyclo-cross, with the fine control on steep, muddy descents outweighing the possible safety implications. But the system is still under review by the UCI for road racing, where the CPA riders association has been fighting the test introduction because of dangers of a mix of rim and disc braking systems in the peloton.</p><p class="thirdpara" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">The question over whether disc brakes can cut riders '<a href="http://www.cyclingnews.com/news/ventoso-blasts-the-use-of-disc-brakes-in-the-peloton" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(109, 56, 159); text-decoration-line: none; border-color: rgb(109, 56, 159); border-style: dotted; border-width: 0px 0px 0.1rem;">like giant knives</a>' has been hotly debated after Fran Ventoso suffered a deep gash similar to Compton's at Paris-Roubaix in 2016.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">The UCI&nbsp;suspended the disc brake road trial after Ventoso's injury, but later reinstated the test. It has allowed disc brakes in cyclo-cross races since 2010, and since then reports of serious injury have been rare. Maud Kaptheijns won the Superprestige Ruddervoorde&nbsp;<a href="http://www.cyclingnews.com/news/kaptheijns-wins-in-ruddervoorde-despite-cutting-knee-on-disc-brake/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(109, 56, 159); text-decoration-line: none; border-color: rgb(109, 56, 159); border-style: dotted; border-width: 0px 0px 0.1rem;">despite being sliced by a disc rotor</a>&nbsp;the previous day.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">While the benefits of using discs in 'cross&nbsp;<a href="http://www.cyclingnews.com/news/disc-brakes-for-cyclo-cross-tim-johnsons-opinion/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(109, 56, 159); text-decoration-line: none; border-color: rgb(109, 56, 159); border-style: dotted; border-width: 0px 0px 0.1rem;">are clear</a>, the advantages on the road are less definite, while the disadvantages of having slower wheel changes are obvious.&nbsp;Dubai Tour winner Elia Viviani had a frustratingly slow wheel change because of his disc brakes on stage 2, but still went on to win the sprint and eventually the overall race.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">The UCI is allowing disc brakes on a trial basis in the road peloton in 2018 for the fourth year.</p></div></div> text/html 2018-08-22T11:47:01+01:00 makibike.ir sajjad m Vuelta a Espana 2018: 5 key stages http://makibike.ir/post/529 <header class="post-header" style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><h1 class="post-title" itemprop="name" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px 0px 10px; font-family: Merriweather, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; line-height: 1.333; padding-left: 0px; padding-right: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">Vuelta a Espana 2018: 5 key stages</h1><p class="post-synopsis" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 11px; font-weight: bold; padding-left: 0px; padding-right: 0px;">A closer look at where the red jersey could be won and lost</p></header><div id="gallery-wrapper" class="gallery gallery-ready" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 22px; overflow: hidden; position: relative; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div class="gallery-inner-wrap" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(34, 34, 34); height: 486.375px; max-width: 1000px; margin: 0px auto; position: relative;"><div class="js-image-touch-area" style="box-sizing: border-box;"><div class="gallery-images-wrapper clearfix" style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(71, 71, 71); border-style: solid; border-width: 0px 0px 1px; position: relative; overflow: hidden;"><figure class="gallery-item gallery-item-0 current" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; overflow: hidden; position: relative;"><div class="gallery-image-container image-loaded" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/08/21/1/lavuelta_3_2_670.jpg" style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 354.375px; height: 0px; max-height: 355px; overflow: hidden; position: relative; text-align: center; width: 630px;"><img src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/08/21/1/lavuelta_3_2_670.jpg" class="gallery-image" alt="Vuelta a Espana 2018: 5 Key stages" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; background-repeat: no-repeat; background-size: 100% 100%; max-height: 100%; min-height: 100%; position: absolute; top: 0px; left: 0px; right: 0px; margin: 0px auto;"></div><div class="beneath-image" style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(71, 71, 71); border-style: solid; border-width: 1px 0px 0px; clear: both; overflow: hidden;"><div class="thumb-count-box" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255); float: left; padding: 15px 15px 0px; text-align: center;"><span class="icon-photo-camera" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 0px; line-height: 0; font-family: a; text-shadow: none; color: transparent; vertical-align: middle; margin: 0px 0px 5px;"></span><span class="current-thumb-count" style="box-sizing: border-box; display: block;"><span class="count-active" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">1</span>&nbsp;/ 5</span></div><figcaption class="gallery-image-caption" style="box-sizing: border-box; padding: 10px; border-color: rgb(71, 71, 71); border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 1px; color: rgb(255, 255, 255); height: 65px; line-height: 18px; min-height: 65px; overflow: hidden;"><span class="push-span" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; height: 45px; vertical-align: middle;"></span><div class="caption-text" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: middle;">Vuelta a Espana 2018: 5 Key stages&nbsp;<div class="gallery-credit" style="box-sizing: border-box; font-style: italic; display: inline;">(Immediate Media)</div></div></figcaption></div></figure></div><a class="gallery-image-nav next js-gallery-image-next" style="box-sizing: border-box; background: url(&quot;../img/png/gallery-right.png?1526295163&quot;) 100% 50% no-repeat transparent; color: rgb(0, 86, 136); bottom: 0px; cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 354.375px; position: absolute; top: 0px; width: 315px; z-index: 10; opacity: 0; right: 0px;"></a></div><div class="gallery-thumbnails-wrapper js-thumbnail-touch-area thumbnails-ready" style="box-sizing: border-box; max-height: 65px; overflow: hidden; position: relative; white-space: nowrap; width: 630px;"><a class="gallery-thumbnails-nav previous js-gallery-thumbnails-previous disabled" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(255, 255, 255); cursor: default; display: block; height: 65px; line-height: 65px; position: absolute; text-align: center; top: 0px; width: 25px; z-index: 99; transition: background 0.3s ease 0s; left: 0px;"><span class="icon-arrow-left icon-w" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 0px; line-height: 0; font-family: a; text-shadow: none; color: transparent; vertical-align: middle;"></span></a><div class="gallery-thumbnails" style="box-sizing: border-box; left: 25px; right: 25px; position: relative; overflow: scroll hidden; transform: translate3d(0px, 0px, 0px); min-width: 10000px; transition: margin-left 0.2s ease-in-out 0s;"><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-0 is-selected thumbnail-loaded" attr-image-id="612609" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="0" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><span class="gallery-item-border" style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(255, 139, 0); border-style: solid; border-width: 3px; bottom: 0px; display: block; left: 0px; position: absolute; right: 0px; top: 0px;"></span><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/08/21/1/lavuelta_3_2-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Vuelta a Espana 2018: 5 Key stages" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/08/21/1/lavuelta_3_2_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/08/21/1/lavuelta_3_2-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-1 thumbnail-loaded" attr-image-id="608925" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="1" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/07/27/2/bettiniphoto_0348550_1_originali-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Nairo Quintana struggled on stage 19" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/07/27/2/bettiniphoto_0348550_1_originali_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/07/27/2/bettiniphoto_0348550_1_originali-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-2 thumbnail-loaded" attr-image-id="607265" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="2" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/07/19/2/bettiniphoto_0346758_1_2000px-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida)" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/07/19/2/bettiniphoto_0346758_1_2000px_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/07/19/2/bettiniphoto_0346758_1_2000px-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-3 thumbnail-loaded" attr-image-id="595230" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="3" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/05/17/2/bettiniphoto_0335109_1_originali-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Fabio Aru (UAE Team Emirates) rolls through the finish line, cold and wet, after stage 12 of the Giro d'Italia" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/05/17/2/bettiniphoto_0335109_1_originali_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/05/17/2/bettiniphoto_0335109_1_originali-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure><figure class="gallery-thumbnail gallery-thumbnail-4 thumbnail-loaded" attr-image-id="607638" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 1px 0px 0px; float: left; height: 65px; overflow: hidden; position: relative; width: 115px; z-index: 10;"><a class="gallery-thumbnail-link js-gallery-thumbnail" data-thumb-count="4" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(0, 86, 136); cursor: pointer; display: block; height: 0px; overflow: hidden; padding-bottom: 64.6875px; position: relative;"><img src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/07/21/2/gettyimages_1003021896-115-80.jpg" class="gallery-item-image" alt="Alejandro Valverde before the start of stage 14 at the Tour de France" data-full-src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/07/21/2/gettyimages_1003021896_670.jpg" data-thumb-src="http://cdn.mos.cyclingnews.com/2018/07/21/2/gettyimages_1003021896-115-80.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 0px;"></a></figure></div><a class="gallery-thumbnails-nav next js-gallery-thumbnails-next disabled" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(255, 255, 255); cursor: default; display: block; height: 65px; line-height: 65px; position: absolute; text-align: center; top: 0px; width: 25px; z-index: 99; transition: background 0.3s ease 0s; right: 0px;"><span class="icon-arrow-right icon-w" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 0px; line-height: 0; font-family: a; text-shadow: none; color: transparent; vertical-align: middle;"></span></a></div></div></div><div class="post-page" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; float: left; width: 630px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div class="post-content clearfix" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 22px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; overflow: hidden;"><p class="firstpara" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px; font-weight: bold;">The&nbsp;<a href="http://www.cyclingnews.com/races/vuelta-a-espana-2018/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(109, 56, 159); text-decoration-line: none; border-color: rgb(109, 56, 159); border-style: dotted; border-width: 0px 0px 0.1rem;">2018 Vuelta a Espana</a>&nbsp;gets underway on Saturday, and between Málaga and Madrid there's no shortage of important days in the battle for the red jersey.&nbsp;<em style="box-sizing: border-box;">Cyclingnews</em>&nbsp;takes a look at the five stages that could have the biggest impact on the crowning of the overall winner in just over three weeks' time.&nbsp;</p><div id="dfp_advert_33" class="dfp-plugin-advert dfp-mpu dfp-right dfp-in-article" data-dfp-format="" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px; clear: right; float: right; margin-left: 20px; background-color: rgb(238, 238, 238); border-color: rgb(222, 222, 222); border-style: solid; border-width: 1px; padding: 5px; min-height: 250px;"><span style="font-size: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br>Stage 9: Talavera de la Reina - La Covatilla, 200.8km</span></div><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;"></p><p class="secondpara" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">The&nbsp;<a href="http://www.cyclingnews.com/races/vuelta-a-espana-2018/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(109, 56, 159); text-decoration-line: none; border-color: rgb(109, 56, 159); border-style: dotted; border-width: 0px 0px 0.1rem;">Vuelta</a>&nbsp;wouldn't be the Vuelta without an abundance of climbs, but while the finish at the Caminito del Rey on stage 2 and the debut summit finish on the Puerto de Alfacar two days later should provide some early excitement, the first major encounter in the battle for the red jersey is reserved for the very end of the first week.</p><p class="thirdpara" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">Stage 9, which precedes the first rest day, takes in the first-category Puerto del Pico and two more climbs in the first half of the 200km parcours, but the focus is squarely on the hors-catégorie ascent to the ski station at La Covatilla. The climb has featured five times since making its&nbsp;<a href="http://www.cyclingnews.com/races/vuelta-a-espana-2018/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(109, 56, 159); text-decoration-line: none; border-color: rgb(109, 56, 159); border-style: dotted; border-width: 0px 0px 0.1rem;">Vuelta</a>&nbsp;debut in 2002, with its last appearance coming in 2011, when&nbsp;<a href="http://www.cyclingnews.com/riders/daniel-martin/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(109, 56, 159); text-decoration-line: none; border-color: rgb(109, 56, 159); border-style: dotted; border-width: 0px 0px 0.1rem;">Dan Martin</a>triumphed ahead of Bauke Mollema. Joaquim Rodríguez lost nearly a minute, so Mollema moved into the overall lead, while Juan José Cobo, Chris Froome and&nbsp;<a href="http://www.cyclingnews.com/riders/bradley-wiggins/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(109, 56, 159); text-decoration-line: none; border-color: rgb(109, 56, 159); border-style: dotted; border-width: 0px 0px 0.1rem;">Bradley Wiggins</a>&nbsp;– the final podium – all finished in the top five within a few seconds of each other.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">The climb is 9.8km long with an average gradient of 7 per cent, though gradients of up to 14 per cent are to be found nearer the top. In plotting the Vuelta route, race director Javier Guillén envisaged a "gentler" start and an intense final week. Reaching more than 200 kilometres in distance, almost 2,000 metres of altitude, and more than 3,500 metres of elevation gain, this is the first real showdown of the 2018 Vuelta and should provide an indication of who might – and who won't – be standing on the podium in Madrid two weeks later.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;"><img src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/08/22/1/8e055_670.jpeg" width="670" height="378" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;"><iframe src="https://www.podbean.com/media/player/3xd6m-97c7e9?from=site&amp;skin=1&amp;share=1&amp;fonts=Helvetica&amp;auto=0&amp;download=0" height="100" width="100%" frameborder="0" scrolling="no" data-name="pb-iframe-player" style="box-sizing: border-box; width: 630px;"></iframe></p><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.333; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px; font-size: 22px;">Stage 15: Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga, 178.2km</h2><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">The hardest and most iconic climb in Spain is widely considered to be the Angliru –&nbsp;a brute of an ascent that has quickly established itself in Vuelta legend. If you had to choose a number two, it would probably be found just 100km away, still in the Asturias region of northern Spain. Lagos de Covadonga, in the Picos de Europa mountain range, is itself fast becoming a Vuelta favourite, this being its fifth appearance in the last decade.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">The climb, finishing by the picturesque lakes of Enol and Ercina at 1,100 metres, is 11.7km long and its average gradient of 7.2 per cent is somewhat misleading given there are a couple of short flat sections and even a downhill dip in the second half of the climb. Indeed, there's absolutely no shortage of double-digit gradients, most notably around the half-way mark as the riders climb through La Huesera.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">The climb itself is decisive enough, but what makes this stage so intimidating is what precedes the haul to Los Lagos. The riders will have already tackled the first-category climb to the Mirador del Fito (7.1km at 7 per cent) twice in the second half of the parcours. What's more, this is the third and final instalment in a trio of back-to-back stages – and summit finishes – in the mountains of Asturias and León. Stage 13 finishes on La Camperona, where&nbsp;<a href="http://www.cyclingnews.com/riders/nairo-quintana/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(109, 56, 159); text-decoration-line: none; border-color: rgb(109, 56, 159); border-style: dotted; border-width: 0px 0px 0.1rem;">Nairo Quintana</a>&nbsp;distanced Alberto Contador and&nbsp;<a href="http://www.cyclingnews.com/riders/christopher-froome/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(109, 56, 159); text-decoration-line: none; border-color: rgb(109, 56, 159); border-style: dotted; border-width: 0px 0px 0.1rem;">Chris Froome</a>&nbsp;two years ago, while stage 14 takes in four categorised climbs ahead of the ultra-steep finish on the Alto les Praeres. Interestingly, La Camperona was similarly followed two days later by a summit finish at Lagos de Covadonga, and Nairo Quintana won the stage in commanding fashion, and would go on to claim the overall title.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">Legs, then, will already be significantly fatigued by the time the peloton reaches the foot of the climb to the Lagos de Covadonga on stage 16, which represents a potentially explosive culmination to a crucial middle phase of the 2018 Vuelta.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;"><img src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/08/22/1/a619d_670.jpeg" width="670" height="378" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></p><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.333; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px; font-size: 22px;">Stage 16: Santillana del Mar - Torrelavega (individual time trial), 32km</h2><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">After a rest day in Santander, the riders face the all-important stage 16 time trial. Nestled in amongst the plethora of mountains in the final seven days before Madrid, it provides some balance and acts as a pivot in terms of the complexion of the race.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">At 32km long, and largely flat, it represents a chance for the those towards the rouleur side of the GC rider Venn diagram to either take some time back on the pure climbers, or bank it ahead of the demanding stages in the Basque Country and Andorra – depending on what has happened in Asturias.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">The stage comes at exactly the same juncture as last year's time trial in Logroño, where&nbsp;<a href="http://www.cyclingnews.com/riders/christopher-froome/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(109, 56, 159); text-decoration-line: none; border-color: rgb(109, 56, 159); border-style: dotted; border-width: 0px 0px 0.1rem;">Chris Froome</a>&nbsp;stamped his authority on the red jersey with a commanding victory. The Vuelta may be known for its climbs, but Froome, who also won in Calpe in 2016, has shown the damage that can be done in a time trial in the final week of the Vuelta. Although the courses were slightly longer – at 40km and 37km, respectively –&nbsp;the Sky rider put at least two minutes into every other GC rider in 2016 and beat&nbsp;<a href="http://www.cyclingnews.com/riders/vincenzo-nibali/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(109, 56, 159); text-decoration-line: none; border-color: rgb(109, 56, 159); border-style: dotted; border-width: 0px 0px 0.1rem;">Vincenzo Nibali</a>&nbsp;by nearly a minute last year, with the Fabio Aru losing three minutes and Esteban Chaves four minutes.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">Froome isn't riding the Vuelta this year, but the stronger time triallists like Richie Porte, Wilco Kelderman, Ilnur Zakarin, Steven Kruijswijk, and David de la Cruz should find some joy.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;"><img src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/08/22/1/ec26d_670.jpeg" width="670" height="378" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></p><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.333; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px; font-size: 22px;">Stage 17: Getxo - Monte Oiz/Balcon de Bizkaia, 157km</h2><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">The Vuelta heads into the Basque Country on stage 17 for an all-new summit finish that everyone's talking about. Monte Oiz, or Balcon de Bizkaia, combines some classic Vuelta ingredients – double-digit gradients, narrow cement tracks and stunning summit vistas at a wind-turbine farm – to almost guarantee spectacle. Little wonder most of Spain's newspapers and television stations have been out there to gather their preview material.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">The climb can't be taken in complete isolation given that, by the time they get there, the riders will have accrued around 2,000 metres of elevation gain on a short but constantly undulating parcours, but it will dominate the day.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">At 7.3km long, the average gradient of 9.7 per cent speaks for itself. The climb actually starts out in relatively gentle fashion on the tarmac, but the surface switches to cement after around five kilometres, and the gradients only get harder and harder, frequently edging towards 20 per cent. The final kilometres are very exposed – which explains the turbines – and so the wind could play a factor to the last.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;"><img src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/08/22/1/7e65d_670.jpeg" width="670" height="378" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></p><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.333; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px; font-size: 22px;">Stage 20: Escaldes-Engordany - Coll de la Gallina (Andorra), 97.3km</h2><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">This is the stage that will decide, once and for all, the result of the&nbsp;<a href="http://www.cyclingnews.com/races/vuelta-a-espana-2018/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(109, 56, 159); text-decoration-line: none; border-color: rgb(109, 56, 159); border-style: dotted; border-width: 0px 0px 0.1rem;">2018 Vuelta a España</a>. Alhough the recent 65km Pyrenean outing at the Tour de France spoiled the party somewhat, short explosive mountain stages are very much the flavour of the month when it comes to Grand Tour route design. The Vuelta, of course, can boast the most spectacular of the lot, with the merest mention of 'Formigal' no doubt sending a shudder through Chris Froome.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">The penultimate stage of this Vuelta – the second instalment in an Andorran double-header – weighs in at 97km, but if that Formigal stage in 2016 featured a delicately poised parcours that was creatively exploited, this one has all the subtlety of a Tyson Fury right hook. There are no fewer than six categorised climbs – three of them first-category and the final one hors-catégorie – and 4,000 metres of elevation gain. Using much of the same terrain, there are echoes of stage 11 of the 2015 Vuelta, dubbed "the hardest-ever Grand Tour stage"&nbsp;by Movistar boss Eusebio Unzué.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">It'll be chaos from the gun as the road rises on the Coll de la Comella (4.3km at 8.7 per cent) and the stage hopefuls fight to form a breakaway and the race leader to keep a lid on his rivals. The efforts of the Vuelta organisers to cram as much climbing as possible into as little space as possible is laid bare by the fact that the first-category Coll de Beixalis (7.1km at 8 per cent) will be tackled twice. After the first ascent, the riders will descend and take on the Coll de Ordino (9.8km at 7.1 per cent), before coming back around to do it again. In what is a rather messy route, the riders will then head back over the Coll de la Comella from the other side – an easier, third-category climb.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">A short stretch in the valley – pretty much the only flat road on the parcours – precedes the final HC&nbsp;climb of the Coll de la Gallina. Joaquim Rodríguez has described it as "the hardest single ascent in Andorra", but, mercifully for the riders, they won't be going all the way to the top, with the race instead finishing at the Santuario de Canolich at 1,500 metres.&nbsp;The roadbook has the climb down as a mere 3.5km, but the road climbs for a good four or five kilometres before that. It's just that the fiercest gradients, well into the double digits, are to be found near the top.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;">It's a brutal climax to a brutal stage, and a brutal final week. It goes without saying that the red jersey contenders cannot afford even an inkling of a bad day here. Even if fireworks on paper aren't necessarily a guarantee of fireworks in practice, Guillén has gone nuclear in his bid to ensure that the 2018 Vuelta ends with a bang.</p><div id="dfp_advert_34" class="dfp-plugin-advert dfp-sharethrough-article" data-dfp-format="" style="box-sizing: border-box;"></div><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;"><img src="http://cdn.media.cyclingnews.com/2018/08/22/1/3895c_670.jpeg" width="670" height="378" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.375; margin-top: 0px; margin-bottom: 22px;"><em style="box-sizing: border-box;">Cyclingnews has compiled a bumper list of 12 riders to watch for the forthcoming Vuelta a España. Watch the video below to see who made it into our list, and&nbsp;</em><a href="https://www.youtube.com/user/cyclingnewstv/videos" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(109, 56, 159); text-decoration-line: none; border-color: rgb(109, 56, 159); border-style: dotted; border-width: 0px 0px 0.1rem;"><em style="box-sizing: border-box;">click here</em></a><em style="box-sizing: border-box;">&nbsp;to subscribe to the Cyclingnews video channel.&nbsp;</em></p></div></div> text/html 2017-02-01T16:59:36+01:00 makibike.ir sajjad m کفش دوچرخه سواری شیمانو 2کاره کوهستان و کورسی www.makibike.ir http://makibike.ir/post/473 <div><br></div><div><br></div> کفش های دوچرخه سواری 2کاره کوهستان و کورسی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Shimano RP2 SPD-SL Ladies Road &nbsp; &nbsp;<div><br></div><div><font size="3">این کفشها با کیفیت خوب و داشتن روزنه بزرگ در زیر کفش که باعث جریان هوا به داخل کفش میشود و دارا بودن &nbsp;جای پیچ پل های کوهستان و کورسی&nbsp;</font></div><div><font size="3">بهترین انتخاب برای دوچرخه سواران می باشد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiagole.persiangig.com/کفش دوچرخه سواری/کفش دوچرخه شیمانو/Shimano-RP2-SPD-SL-Road-Shoes-Road-Shoes-Black-2016-www.makibike.ir.jpg" alt="کفش دوچرخه شیمانو"></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiagole.persiangig.com/کفش دوچرخه سواری/کفش دوچرخه شیمانو/Shimano%20RP2%20SPD-SL%20Ladies%20Road%20shoes-www.makibike.ir%20%282%29.jpg" alt="کفش دوچرخه سواری شیمانو"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiagole.persiangig.com/کفش دوچرخه سواری/کفش دوچرخه شیمانو/Shimano%20RP2%20SPD-SL%20Ladies%20Road%20shoes-www.makibike.ir.jpg" alt="کفش دوچرخه شیمانو"></div> text/html 2016-04-13T17:09:24+01:00 makibike.ir sajjad m تولید گوشواره دوچرخه با الیاژهای مختلف و مقاوم و در طرح های بی نظیر و مختلف http://makibike.ir/post/335 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3">تولید ملی برای مردم ایران&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">با کیفیت 100% حتی مقاوم تر از نمونه کارخانه با الیاژ تیتانیوم استیل و فولاد</font></div><div><br></div><div><br></div><div>تولید گوشواره دوچرخه با الیاژهای مختلف و مقاوم و در طرح های بی نظیر و مختلف</div><div><br></div><div>جهت سفارش با شماره 09165775549</div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiagole.persiangig.com/گوشواره دوچرخه/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B21www.makibike.ir.jpg" alt="گوشواره دوچرخه تولید گروه makibike.ir"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shiagole.persiangig.com/گوشواره دوچرخه/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2www.makibike.ir.jpg" alt="گوشواره دوچرخه تولید گروه makibike.ir"></div>